นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ ทาง พีค ดีล จึงเคร่งครัดในเรื่องการจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่ระบุด้านล่าง

 

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของคุณถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทางเราจึงใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ สำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น จัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็น การดำเนินการดังกล่าว จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจเท่านั้น

 

การจัดเก็บรักษาข้อมูลจะอยู่ในระยะเวลาเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

 

คุณสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของคุณจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ตลอดเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่คุณจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์มและการเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

 

หากคุณมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม สามารถติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุมครองข้อมูล) โดยทางอีเมล์: [service@peakdeal.com]

 

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณสร้างบัญชี พีค ดีล หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

 

- ชื่อ

- อีเมล์

- หมายเลขติดต่อ

- หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

- วันเดือนปีเกิด

- เพศ

 

 

คุณจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่เรา หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ คุณจะต้องอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ (รายละเอียดตามที่จะได้กล่าวข้างล่าง) เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ให้มานั้นถูกต้อง

 

เราสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณส่งข้อมูลให้ทางเราด้วยความสมัครใจ หากคุณเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้เรา หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัว เราจึงไม่สามารถให้บริการต่อคุณได้ คุณอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ส่งให้เราได้ตลอดเวลาตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

 

หากคุณได้ส่งข้อมูลของบุคคลภายนอกมา ทางเราจะถือว่าคุณได้ยินยอมหรือได้อนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ กับทาง พีค ดีล

 

หากคุณสมัครเพื่อใช้งาน พีค ดีล โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชีวี พีค ดีล กับบัญชีโซเชียลมิเดียอื่น ๆ  เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยผ่านบัญชีโซเชียลมิเดีย ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้มาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ พีค ดีล

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากคุณหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 

- เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services)  (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) หรือ การใช้แพลตฟอร์ม         

                                                                                                                           

- เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าโดย พีค ดีล หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก การจ่ายเงินผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า ไม่ว่าจะขายโดย พีค ดีล หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกจะถูกจัดการโดยตัวแทนของเรา                                                                                                                                  

 

- เพื่อการจัดส่งสินค้าที่คุณได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะขายโดย พีค ดีล หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้า (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา) ไม่ว่าจะขายโดย พีค ดีล หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                

- เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดย พีค ดีล หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก และเพื่อการบริการลูกค้าอื่นๆ                    

                                                                                                             

- เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                                                                                                                  

อีกทั้ง เราจะใช้ข้อมูลที่คุณส่งให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของคุณกับทางเรา  เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่คุณได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เราคาดว่ามีประโยชน์สำหรับคุณ หรือที่คุณได้ร้องขอจากเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราและของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่คุณได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

เมื่อคุณได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับ พีค ดีล หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวผ่านทางแพลตฟอร์ม เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 

ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นทาง พีค ดีล ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

 

พีค ดีล อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของคุณ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่ พีค ดีล เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว พีค ดีล จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน จะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้เท่านั้น

 

พีค ดีล ไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

 

การเพิกถอนความยินยอม

คุณอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้กับเราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าหากคุณได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่คุณหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าและการบริการ หรือปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

 

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีบริการของคุณบนแพลตฟอร์มของ พีค ดีล หากคุณไม่มีบัญชีการใช้บริการกับเรา คุณสามารถทำการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้

 

เราจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากข้อมูลส่วนตัวของคุณจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างต้น

 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หากคุณต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่เรามี หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้ เราขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผล ในการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าว

 

หากคุณมีบัญชีการใช้บริการกับ พีค ดีล คุณสามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้า โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม คุณสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ เพื่อส่งสินค้าให้คุณในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสาร คุณตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

 

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ

พีค ดีล รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 

- จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

 

- จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

- จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

 

 

พีค ดีล ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล (Security Sockets Layer) เมื่อดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล ได้มีการคาดการว่าต้องใช้เวลา1 ล้านล้านปีเพื่อเจาะรหัส และเป็นมาตราฐานของอุตสาหกรรม

 

 

หากมีเหตุว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 

www.peakdeal.com

 

 

รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของคุณ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่าน พีค ดีล แก่ผู้อื่น หากคุณได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของคุณและผลที่ตามมา หากคุณไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านได้ หรือคุณอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งให้แก่ พีค ดีล ต้องยอมรับนิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของคุณ ดังนั้นหากรหัสผ่านของคุณถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณมีเหตุผลว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับ คุณควรติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่าน เราขอแนะนำให้คุณออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

 

 

พีค ดีล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เวป บีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อใช้บริการ และเข้าสู่แพลตฟอร์ม

 

เมื่อเข้าเยี่ยมชม พีค ดีล เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทเราทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของคุณส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณข้าเว็ปไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 

- ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) คอมพิวเตอร์ของคุณ

 

- ชนิดของบราวเซอร์

 

- หน้าเว็ปไซต์ที่เข้าถึงก่อนที่คุณจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม

 

- หน้าเว็ปไซต์ที่คุณเข้าชมในแพลตฟอร์ม

 

- จำนวนเวลาที่คุณใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

 

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการและสินค้าที่เราจัดหาให้ดีขึ้น

 

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์หรือบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ ช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้การบริการแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อคุณมากยิ่งขึ้น

 

 

โปรแกรมเว็บ บีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม โปรแกรมนี้ช่วยให้เรานับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของคุณมากขึ้น

 

 

ปราศจากมีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่คุณต้องการ คุณไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากคุณ) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของคุณ (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดเจน คุณจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้ www.peakdeal.com

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

พีค ดีล จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม

 

 

 

รับข่าวสาร

ส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งแรก 100 บาท

Copyright © 2017 Peakdeal.com All Rights Reserved.